Sverige
Till startsidan

Användningsvillkor

Användningsvillkor

Integritetspolicy och användningsvillkor

Denna webbplats upprätthålls av Rettig Värme Ab samt dess koncernbolag och anslutna företag (”Rettig ICC-koncernen”). Denna sida innehåller information om Rettig ICC-koncernens användningsvillkor samt hur koncernen hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses information som på egen hand eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en specifik person, eller för att identifiera en individ. Läs denna integritetspolicy och dessa användningsvillkor för att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

1. Förvaring och behandling av personuppgifter

Rettig ICC-koncernen kan förvara personuppgifter i sina CRM- (Customer Relationship Management), ERP- (Enterprise Resource Planning), och marknadsföringssystem (tillsammans ”Systemen”). Uppgifterna kan omfatta namn, titel, e-postadress, telefonnummer samt företagsuppgifter. Också Google Analytics kan insamla uppgifter som klassas som personuppgifter.

2. Användning av personuppgifter

Rettig ICC-koncernen använder insamlade personuppgifter, såsom e-postadress och namn, i kommunikations-, marknadsförings- och försäljningssyfte.

3. Samtycke till kontakt och lagring av personuppgifter

Vid insamling av personuppgifter via formulär på våra hemsidor kan du bli ombedd att lämna ditt namn, din mejladress, telefonnummer, webbplatsadress eller andra uppgifter. Rettig ICC-koncernen samlar även in motsvarande personuppgifter med hjälp av de nedladdningsbara guider och beräkningsprogram som finns på webbplatsen. Vid insamling av personuppgifter via formulär eller nedladdningsbara guider/program bör personen själv kryssa för rutan, ifall hen önskar motta marknadsföring från oss eller bli kontaktade av oss (opt-in). Samtycket samt dess datum kan lagras automatiskt i Systemen.

Ett skriftligt samtycke (per epost) inhämtas av relevant person för inlägg i Systemen, om inte personen själv anmält sig till exempel via formulär på webbplatsen. Personuppgifter kan också införas i Systemen baserat på den yrkesroll och/eller den arbetsgivare man representerar. Hanteringen av dessa personuppgifter kan baseras på att behandlingen i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän dataskyddsförordning eller ”GDPR”) är nödvändig för ändamål som rör Rettig ICC-koncernens eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av de relevanta personuppgifterna. Baserat på denna intresseavvägning kan dina personuppgifter inhämtas i direkt kontakt med någon inom Rettig ICC-koncernen, från publikt tillgängliga källor (exempelvis ditt företags hemsida) eller från andra register.

Personuppgifter som du ger Rettig ICC-koncernen hjälper oss på två sätt:

 1. Vi kan personifiera din upplevelse och leverera den typ av innehåll och produkterbjudanden som du är mest intresserad av.
 2. Vi kan förbättra vår hemsida så att den kan vara till större nytta för dig.

Vi behöver din mejladress för att:

 • Skicka information som kan vara av intresse för dig, svara på förfrågningar och/eller andra frågor.
 • Kunna kontakta dig vid ändringar i vårt sortiment eller erbjudande, som vi anser är av nytta för dig att ta del av.

4. Hur länge förvaras personuppgifter

Rettig ICC-koncernen går igenom personuppgifterna i Systemen regelbundet. Vi uppdaterar och korrigerar uppgifter självmant och tar bort uppgifter om personer som meddelat oss om att de inte längre vill ta emot vår marknadsföring. Uppgifter om inaktiva personer tas bort i enlighet med Rettig ICC-koncernens dataskydds- och integritetspolicy även om personen inte meddelat oss om att den önskar att personuppgifterna raderas. Du kan när som helst avbryta din prenumeration av mejlutskick från oss genom att välja bort mejlutskick ("unsubscribe").

5. Säkerhet mot dataintrång

Personuppgifter som Rettig ICC-koncernen insamlar lagras inom säkrade nätverk och är tillgänglig enbart för ett begränsat antal personer som har individuell tillgång till Systemen. Dessa personer har en skyldighet att hålla personuppgifterna konfidentiella. Om personuppgifter skulle läcka ut har Rettig ICC-koncernen en skyldighet att inom 72 timmar rapportera om detta till relevanta dataskyddsmyndigheter i enlighet med Rettig ICC-koncernens dataskydds- och integritetspolicy samt artikel 33 i GDPR.

Vi säljer eller byter inte dina personuppgifter till några externa parter.

6. Granskning av personuppgifter

Rettig ICC-koncernen svarar på förfrågan av en person om vilka personuppgifter gällande den personen Rettig ICC-koncernen har samlat in inom rimlig tid i enlighet med Rettig ICC-koncernens dataskydds- och integritetspolicy. En person har rätt att granska sina personuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter samt förmå att de tas bort ur Systemen.

Alla medarbetare inom Rettig ICC-koncernen har informerats om och förbundit sig till att följa Rettig ICC-koncernens dataskydds- och integritetspolicy.

7. Google Analytics & Cookies

Cookies är filer som en webbplats eller tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det). Cookies möjliggör för webbplatsen eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och samla in och komma ihåg viss information. Vi använder till exempel cookies för att få en bild av dina preferenser - baserat på tidigare eller nuvarande aktivitet på webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att förse dig med förbättrade tjänster. Vi använder också cookies för att sammanställa data som webbplatstrafik och webbplatsinteraktioner så att vi kan erbjuda bättre användarupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan också använda oss av pålitliga tredjepartsleverantörer för att samla in information åt oss. Uppgifter i Google Anlaytics sparas i 50 månader.

Du kan välja att få en varning från din dator varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Detta gör du via din webbläsares inställningar. Eftersom olika webbläsare fungerar lite olika, bör du titta i din webbläsares hjälpmeny för att ta reda på hur du hanterar cookies på just din webbläsare. Om du stänger av cookies så kan några av funktionerna som hjälper till att göra din webbplatsupplevelse mer effektivt fungera sämre.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs. textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie, genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress), kan vidarebefordras till och lagras av Google på servrar t.ex. i U.S.A. Google kan använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

8. Användningsvillkor

Rettig ICC-koncernen tillhandahåller denna webbplats (”Webbplatsen”) för informations- och kommunikationsändamål. Er tillgång till och användning av Webbplatsen sker på följande villkor samt i enlighet med all tillämplig lagstiftning. Genom att gå till och vistas på Webbplatsen accepterar ni, utan begränsningar eller förbehåll, nedanstående villkor (”Villkoren”).

 1. Allt material på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt om inget annat anges. Materialet på Webbplatsen får inte användas på annat sätt än det som anges i dessa Villkor eller i texten på Webbplatsen.
 2. Rettig ICC-koncernen frånsäger sig allt ansvar och kan inte ställas till svars för eventuella skador eller virus som kan infektera er datautrustning eller annan egendom på grund av er åtkomst till, användning av eller vistelse på Webbplatsen eller genom material som hämtats från Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till data, text, bilder, video eller audio.
 3. Rettig ICC-koncernen lämnar inga garantier om uppgifterna eller om deras korrekthet och Rettig ICC-koncernen frånsäger sig specifikt allt ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på Webbplatsen. Varken Rettig ICC-koncernen eller någon annan part som är med om att skapa, producera eller leverera Webbplatsen är ansvarig för någon direkt, tillfällig, följd, indirekt eller straffbar skada som uppstår på grund av er åtkomst till eller användning av, eller oförmåga till åtkomst eller användning av Webbplatsen.
 4. De produktfunktioner och -specifikationer som anges på Webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående varning.
 5. All kommunikation och allt material som skickas till Webbplatsen med e-post eller på annat sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som offentligt material och utan äganderättsskydd. Allt som ni skickar eller lägger ut kan komma att användas av Rettig ICC-koncernen i något syfte, inklusive, men inte begränsat till, kundhantering, marknadsföring, försäljning och kundkommunikation. Dessutom står det Rettig ICC-koncernen fritt att, utan någon form av kompensation till er, använda eventuella idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns med i någon kommunikation ni sänder till Webbplatsen, oberoende av syftet med användandet, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.
 6. Material som visas på Webbplatsen är antingen Rettig ICC-koncernens egendom eller material som används med ägarens tillstånd. Ni, eller någon annan som auktoriserats av er, får inte använda detta material om det inte specifikt tillåts i dessa Villkor eller om specifikt tillstånd ges någon annanstans på Webbplatsen.
 7. På Webbplatsen beskrivs produkter och/eller tjänster som kan köpas allmänt i Europa, men inte nödvändigtvis just i ert hemland eller på er hemort. Kontakta därför först Rettig ICC-koncernen och fråga om en specifik produkt/tjänst finns tillgänglig på er ort.
 8. Rettig ICC-koncernen är inte ansvarig för innehållet på de webbplatser det finns länkar till från Webbplatsen. Om ni följer länkar till andra webbplatser sker det helt och hållet på ert eget ansvar. Även om Webbplatsen omfattar länkar till andra webbplatser, finns dessa länkar endast med för att underlätta för ert informationssökande och ska inte tolkas som något godkännande av ägaren/sponsorn av webbplatsen eller som ett godkännande av innehållet. Rettig ICC-koncernen lämnar inga garantier, varken uttalade eller underförstådda, om noggrannhet, giltighet, laglighet eller annat för något material eller någon information som finns på sådana webbplatser.
 9. Rettig ICC-koncernen kan när som helst komma att ändra dessa Villkor genom en uppdatering av publikationen. Var gång ni använder Webbplatsen anses ni godkänna och åtaga er att följa de aktuella Villkoren.

Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med finsk lagstiftning utan hänvisning till bestämmelser om konflikträtt.

9. Varumärken

Varumärkena (såsom Purmo), logotyperna och tjänstemärkena (gemensamt benämnda ”Varumärkena”) på Webbplatsen är varumärken som tillhör Rettig ICC-koncernen eller som används på Webbplatsen med tillstånd av respektive ägare.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående våra användningsvillkor eller vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss enligt informationen nedan:

Rettig Värme Ab
Tobaksgatan 16 
68600 Jakobstad, Finland

[email protected]

tel. +358 (0)6 786 9111